Дистанційне навчання гр 212

Учням  групи 212

Записуємо в робочий зошит тему
Логарифми та їх властивості. 

                                                               конспект
1. Логарифм числа
Означення
Приклади
Логарифмом додатного числа b (b > 0) за основою а (а >0, a ≠1) називається показник с, до якого треба піднести а,  щоб одержати b.
Позначення: logb;    logb=с, ас =b
Дія знаходження логарифма – логарифмування.
  1. log4 16 = 2, оскільки 42 = 16
  2. log7, оскільки 
Десятковий логарифм – це логарифм за основою 10.
Позначення: log10b = lg b
 lg 1000 = 3, оскільки
                                 103 = 1000
Натуральний логарифм – це логарифм за основою е (е ≈ 2,7182818).
Позначення: logеb = ln b

 ln =-2, оскільки е-2 = .
2. Основна логарифмічна тотожність
а > 0, a ≠ 1, b > 0

1)              2) 
3. Властивості логарифмів і формули логарифмування
1) log1 = 0 а > 0, a ≠ 1         
Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює нулю.

 log1 = 0, 7= 1
2) logа = 1а > 0, a ≠ 1                              
Логарифм будь-якого числа за такою ж  основою дорівнює одиниці.

log8 = 1, 81 = 8
  1. log(ху)= loga х + loga у
 (а > 0, a ≠ 1,  x > 0, y > 0)  

Логарифм добутку додатних чисел дорівнює сумі логарифмів множників.

log3 2 + log3 4,5 = log(2·4,5)=
log39 = 2, 32 = 9

4)  ,
(а > 0, a ≠ 1,  x > 0, y > 0)
 Логарифм частки при діленні  додатних чисел дорівнює різниці логарифмів діленого і дільника.
5) ,
(а > 0, a ≠ 1,  x > 0)
Логарифм степені додатного числа дорівнює добутку показника степеню на логарифм основи.
4. Формула переходу до іншої основи
   ,  a, b, c – додатні, a ≠ 1, c ≠1
  1        2)   
Наслідки
(а > 0, a ≠ 1,  b > 0, b ≠ 1)  
(а > 0, a ≠ 1,  b > 0)
(а > 0, a ≠ 1,  b > 0)
(а > 0, a ≠ 1)

Переглянути відео за посиланням   


         1.  https://www.youtube.com/watch?v=UQH6YFlzyXE
Самостійна робота 


Установіть відповідність між прикладами 1-9 та їхніми  розв’язками


1. log2256 =                              о)1/2
2. log25145 – log2529 =            р4
3. log16128 + log162 =             ф0   
4. lg 0,001 =                             л) 8
5. log42 + log4128 =                  а)-3
6. log3729 =                              м1
7. log2591 =                                г2
8. log26532653 =                         и6
9. log6432 – log62 =                 в3


Учням  групи 212

Записуємо в робочий зошит тему
"Логарифмічна функція та її властивості". 

Повторення


Показникова функція у = аx, а > 0, а ≠ 1
а > 1
0 < а < 1
 1. D(y) = R
 2. Е(у) = (0; + ∞ )
 3. Зростає  
 4. Якщо х = 0, то у = 1
 5. Якщо х < 0, то у < 1
 6. Якщо х > 0, то у > 1


 1. D(y) = R
 2. E(y) = (0; + ).
 3. Спадає
 4. Якщо х = 0, то у = 1
 5. Якщо х < 0, то у > 1
 6. Якщо х > 0, то у < 1Переглянути відео за посиланням

Конспект
        Функція виду у =  logax, де а — задане число, а > 0, а ≠ 1 нази­вається логарифмічною функцією.

Source: https://formula.kr.ua/logarifmichna-funktsiya/logarifmichna-funktsiya-jiji-vlastivosti-ta-grafik.html


Логарифмічна функція має такі властивості:

1)     Область визначення функції — множина всіх додатних чисел. Ця властивість випливає із означення логарифма, оскільки вираз logaх має зміст   тільки при х > 0.
2)     Область значень логарифмічної функції — множина R усіх дійсних чисел. Ця властивість випливає з того, що для будь-якого дійсного числа b є таке додатне число х, що logax = b, тобто рівняння logax = має єдиний корінь. Такий корінь існує і дорівнює х = аb, оскільки loga аb = b.
3)     Логарифмічна функція на всій області визначення зростає (при а > 1) або спадає (при 0 < а < 1). 
Якщо а > 1, то функція у = logax приймає додатні значення при х > 1, від'ємні — при 0 < х < 1. 
Якщо 0 < а < 1, то функція у = logax приймає додатні значен­ня при 0 < х < 1, від'ємні — при х > 1.Картинки по запросу "Логарифмічна функція та її властивості"Побудуємо графіки двох функцій.

Приклад 1
1. y=log2x, основа 2>1
x 14 12 1 2 4 8
y=log2x210123
log3.png
Приклад 2
2. y=log13x основа 0<13<1
x9311319
y=log13x21012

log4.png
Домашнє завдання 

C:\Users\Алла\Desktop\Scanitto_2004-01-01_002_1.jpg


C:\Users\Алла\Desktop\Scanitto_2004-01-01_003_1 - копия.jpg
C:\Users\Алла\Desktop\Scanitto_2004-01-01_003_1 - копия - копия.jpgУчням  групи   212.

Записуємо в робочий зошит тему
"Логарифмічні рівняння "

Переглянути відео за посиланням

  Логарифмічними називають рівнянняякі містять змінну під 
знаком логарифма.
   Розв’язати логарифмічне рівняння – це означає знайти всі його 
                       корені або довести, що рівняння коренів не має.

Приклади розв’язування логарифмічних рівнянь за означенням логарифма.

1. log 2(x-3) = 4;
     - 3 = 24;
     x – 3 = 16;
     x =19.

2, log 3 (4x + 7) = 2;
    4x + 7 =32;
    4x + 7 = 9;
    4x = 2;
     x = 2 : 4;
     x = 0,5.

Приклади  розв’язування  логарифмічних  рівнянь за методом потенціювання.

log 3 (4x - 5) = log 3 (7 + 3x);
4x – 5 = 7 + 3x;
4x – 3x = 7 + 5;
x = 12;
Перевірка:
log 3 (4 · 12 - 5) = log 3 (7 + 3 ·12);
log 3 43 = log 3 43.
Відповідь: х = 12.

Приклади  розв’язування  логарифмічних  рівнянь за методом 
потенціювання з використанням властивостей логарифма.

lg (x - 9) + lg2 = lg (x + 5);
lg (2 · (x - 9)) = lg (x + 5);
2x – 18 = x + 5;
2x – x = 5 + 18;
x = 23.
ОДЗ :
x – 9 > 0;   x > 9;
x + 5 > 0;   x > - 5;      ОДЗ:  х > 9.
Відповідь: х = 23.

Розв’язати  самостійно:
1. log (7x - 10) = 5;
2. log x+1 (x2 + 6x - 15) = 2;
3. log 3 (6x + 15) = log (9x - 2);
4. log 2 (x + 2) = log 2 3 + log 2 (x - 6).


      Учням  групи 212
         
              Записуємо в робочий зошит 

  Тема уроку:  "Логарифмічні нерівності".
      
       Означення: Логарифмічна нерівність — нерівність, в якій 
       змінна знаходиться під знаком логарифма.

       


                                Алгоритм розв’язування логарифмічних нерівностей
1. Звести праву і ліву частини нерівності до логарифмів з 
                 однаковими основами.
2. Порівняти основу логарифма з 1 і з’ясувати зростаючою чи 
                спадною є функція.
 2.1 Якщо функція зростаюча  а > 1, то  при переході від 
логарифмічної  нерівності  до нерівності, яка не містить логарифмів , 
знак нерівності  не змінюємо.
 2.2 Якщо функція спадна  0 < а < 1, то  при переході від 
логарифмічної  нерівності  до нерівності, яка не містить логарифмів , 
знак нерівності змінюємо на протилежний.
3. Скласти нерівності для ОДЗ (всі під логарифмічні вирази повинні 
 бути більшими за нуль, а основа логарифма більша за нуль і 
                не дорівнює 1). 
                4. Розв’язати утворену систему нерівностей.

Переглянути відео за посиланням

        
Приклади розв’язування логарифмічних нерівностей


        

                                           Домашня робота.    Учням  групи 212
Урок:  систематизація знань, розв’язування вправ, підготовкв до контрольної роботи з теми: "Показникова і логарифмічна функції".

Виконуємо тренувальні вправи:

Завдання 1


Завдання 2

Домашнє завдання
Повторити навчальний матеріал по темі "Показникова і логарифмічна функції", підготуватися до тематичної контрольної роботи.

  Учням  групи 212

Тематична контрольна робота


з теми "Показникова і логарифмічна функції"

Учням  групи 212

 Записуємо в робочий зошит тему
« Багатогранники. Опуклі багатогранники». 

Переглянути ві део за посиланням


 Записати в зошитах конспект

    Фігури, які вивчає стереометрія, називаються тілами. Наочно тіло уявляють як частину простору, зайняту фізичним тілом і обмежену поверхнею.
   Багатогранником називають тіло (частина простору), обмежене скінченою кількістю плоских многокутників.
   Багатокутники, які обмежують багатогранник, називають його гранями, їх сторони – ребрами, а вершини – вершинами багатогранника.    
  Багатогранник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від площини кожного з плоских багатокутників на його поверхні. 
  Прикладами опуклих багатогранників можуть бути куб, прямокутний паралелепіпед, тетраедр тощо. 
Картинки по запросу "Багатогранники. Опуклі багатогранники"

 Дайте відповіді на питання:
 1. Наведіть приклади предметів побуту, що є геометричними тілами.
 2. Які із фігур, зображених на рисунку, є геометричними тілами?
а.                                                            б.
                


в.                                                                                      г.

                             
      
3. Наведіть приклади предметів побуту, які мають форму багатогранника.
4. Наведіть приклади речовин, вивчених у курсі хімії, кристали яких мають форму багатогранника.
5. Скільки вершин, ребер, граней має: а) тетраедр;  б) куб?
6. Яке найменше число ребер може мати багатогранник
7. Побудуйте багатогранник, який має 4 грані. 
   Скільки ребер і скільки вершин він має? 
8. Скільки ребер може сходитися у вершині багатогранника?
9. Побудуйте багатогранник, у якого число вершин і число граней однакові.
10.Побудуйте багатогранник, який має 5 граней і 6 вершин. Скільки ребер він має? 

Учням  групи 212 

 Записуємо в робочий зошит тему
« ПризмаПряма і правильна призма. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед». 

 Конспект.
1.  ПризмаПряма і правильна призма.
 Призмою -  називається багатогранник, у якого дві грані — рівні n-кутники, розташовані в паралельних площинах, а решта n граней — паралелограми. 

Картинки по запросу "Призма. Пряма і правильна призма."
          Властивості призми
      Основи призми є рівними багатокутниками.
      Бічні грані призми є паралелограмами.
      Бічні ребра призми  рівні.
         Висота призми — відстань між площинами її основ.

Картинки по запросу "Призма. Пряма і правильна призма."


Картинки по запросу "Призма. Пряма і правильна призма."

Картинки по запросу "Призма. Пряма і правильна призма."
Пряма призма – це призма, що має перпендикулярні до основ бічні ребра. Якщо ця умова не виконується, то призма називається похилою
У прямої призми всі бічні грані – прямокутники.
Картинки по запросу "ПРИЗМА Пряма і правильна призма"
      
Пряма призма, в основі якої лежить правильний багатокутник,
називається правильною призмою.
Картинки по запросу "Призма. Пряма і правильна призма."
 2. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед.
Паралелепіпед — це призма, основою якої є паралелограм.
Протилежні грані паралелепіпеда паралельні і рівні.
Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і діляться нею навпіл
Картинки по запросу "Паралелепіпед ."

Прямий паралелепіпед  - це паралелепіпед, що має перпендикулярні до основ бічні ребра.
Прямокутний паралелепіпед — прямий паралелепіпед , основою якого є прямокутник.
Бічні грані прямокутного паралелепіпеда перпендикулярні його основам.
Лінійними розмірами прямокутного паралелепіпеда є довжини його непаралельних ребер. Прямокутний паралелепіпед, усі лінійні розміри якого рівні, називається кубом.
Картинки по запросу "Паралелепіпед ."

Діагоналі прямокутного паралелепіпеда рівні.
Усі двогранні кути прямокутного паралелепіпеда – прямі.
Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда є сумою квадратів трьох його вимірів.
Точка перетину діагоналей паралелепіпеда є його центром симетрії.
Через центр симетрії прямокутного паралелепіпеда проходять три площини, паралельні граням, які є площинами симетрії прямокутного паралелепіпеда.
Картинки по запросу "Паралелепіпед ."
Завдання.

1.Яку форму має основа правильної чотирикутної призми:
А) правильний трикутник ;   Б)ромб ;    В) квадрат ;    г)прямокутник.

2.Чому дорівнює висота прямої трикутної призми:

А)ребру основи ;       Б)бічному ребру ;    В) діагоналі ;    г) відразу визначити не можливо.

3.Скільки ребер має трикутна призма:

А) 3 ;   Б)6 ;    В) 9 ;     г) 10.?

4.У прямій шестикутній призмі діагональний переріз має форму:

А) правильного трикутника ;    Б)ромба ;    В) квадрата ;    г)прямокутника.

5.Висота правильної чотирикутної призми 8см, а діагональ основи 6 см. Чому дорівнює діагональ призми?
А) 8 см ;    Б)10см ;    В) 16см ;    г) 14см.

6.Всі ребра трикутної призми дорівнюють по 3дм.Чому дорівнює площа бічної поверхні призми?
А) 9дм2 ;    Б) 27дм2 ;   В) 36дм2 ;    г) 45дм2.

7.Віміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3см,2см, 6 см. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда:

А) 8см ;    Б) 7см ;    В)   см;   г) 3.

Учням  групи 212
      Записати в робочий зошит тему 

   "Піраміда. Правильна та зрізана піраміди".  
     Переглянути презентацію по темі     "Піраміда". 
В робочий зошит  записати відповіді на питання:

1.  Який багатогранник називається пірамідою?
2.  Назвіть основні елементи піраміди.
3.  Яка піраміда називається правильною?
4. Властивості правильної піраміди.
5. Як знаходиться бічна поверхня правильної піраміди?
6. Яка піраміда називається зрізаною? 
  Д/завдання

1. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди 6см, висота 4см
Знайдіть повну поверхню піраміди.
2. Апофема правильної чотирикутної піраміди 5см, висота 3см
 Знайдіть повну поверхню піраміди. 

Учням  групи 212 


Записуємо в робочий зошит тему
« Правильні багатогранники»

     Переглянути відео за посиланням


Завдання:
1. Знайдіть площу повної поверхні октаедра, якщо площа 
    однієї грані дорівнює  2 дм2.
2. Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо площа 
    однієї грані  дорівнює   9 см2.
3. Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо його 
    ребро дорівнює  2 см.   
4. Знайдіть площу повної поверхні правильного тетраедра, 
    ребро  якого  дорівнює 4 см.
5. Знайдіть діагональ куба, ребро якого дорівнює 1 дм.

Учням  групи   212.
Урок:  Розв’язування задач по темі "Багатогранники"
Мета уроку:
1) формувати навички застосовувати теоретичний матеріал до розв‘язування задач по даній темі, набути навичок творчо мислити;
2) розвивати логічне мислення,  розвивати пошукову пізнавальну діяльність, розвивати самостійність;
Виконати завдання.
1. У призмі площа бічної поверхні дорівнює 28 см2, а площа основи 12 см2. Знайдіть площу повної поверхні призми.
2. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, кути якого відповідно дорівнюють:
1) 30º, 150º, 30º, 150º;     2) 20º, 160º, 30º,150º?
3. Знайдіть площу бічної поверхні правильної п’ятикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані дорівнює 8 см2.
4. Бічне ребро похилої призми дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 30º. Знайдіть висоту призми.
5. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда  дорівнюють 7 см і 24 см, а висота 5 см. Знайдіть площу:
1) діагонального перерізу паралелепіпеда;
2) повної поверхні паралелепіпеда.
6. Апофема правильної трикутної  піраміди дорівнює 5 см, а сторона основи 6 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
7. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм з тупим кутом 150º  і площею 15 см2. Площі бічних граней паралелепіпеда дорівнюють 20 см2 і 24 см2. Знайдіть висоту паралелепіпеда.
8. Ребро куба дорівнює 4 см. Площа повної поверхні куба дорівнює площі повної поверхні октаедра. Знайдіть площу однієї грані октаедра .
9. Основою піраміди є ромб з діагоналями 12 см і 16 см. Усі бічні грані піраміди утворюють з площиною основи кути по 45º. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
10Двосхилий дах має форму тригранної призми. Він розміщений на будинку довжиною 21 м і шириною 8,5 м. Висота даху (підйом) — 3,2 м. Скільки квадратних метрів займає поверхня даху?

Д/з  Повторити  матеріал з теми "Багатогранники",  підготуватися до тематичної контрольної роботи. 


Учням  групи   212.
Урок:  Тематична контрольна робота з  теми:
”Багатогранники”                      


    1.Сторона куба дорівнює 10 см. Знайти площу поверхні куба.
А
Б
В
Г
600 см²
400 см²
800 см²
360 см²

2.Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого               дорівнюють 2см, 3см і 4см.
А
Б
В
Г
24 см²
52 см²
18 см²
40 см²

3. Знайти діагональ прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють     2см, 3см і 6см.
А
Б
В
Г
5,5 см
36 см
11 см
7 см

4. Площа бічної грані правильної чотирикутної призми 48 см2, а периметр      основи – 12 см. Яке твердження правильне?
    
А
Б
В
Г
     Бічне ребро 4 см
Площа основи     призми 9 см2
     Площа діагонального перерізу 12 см2
     Всі грані призми - квадрати
5. Основою прямої призми є прямокутний трикутник з гіпотенузою 10см і катетом  6см. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює 5см.
А
Б
В
Г
120 см²
90 см²
180 см²
60 см²

6. Величина двогранного кута при бічному ребрі правильної трикутної   призми дорівнює:
А
Б
В
Г
900
600
300
1200

7. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція з основами 4см і 10см і бічною стороною 5см. Бічне ребро призми дорівнює 10см. Обчислити повну поверхню призми.
А
Б
В
Г
190 см²
296 см²
170 см²
186 см²

8. В основі прямої призми лежить прямокутник зі сторонами 6см і 8см.     Знайдіть бічну поверхню призми, якщо площа її діагонального перерізу дорівнює 40см².
А
Б
В
Г
88 см²
480 см²
112 см²
56 см²

9. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 4см, апофема   6см. Знайти площу бічної поверхні піраміди. 
А
Б
В
Г
72 см²
24 см²
36 см²
48 см²

10.  Апофема правильної трикутної піраміди 6 см, плоский кут при вершині  900. Яке твердження є правильним?

А
Б
В
Г
    Бічна поверхня дорівнює
108 см2
Бічна поверхня дорівнює 54 см2
     Висота піраміди   2 см.

Площа основи дорівнює площі бічної грані

11. Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 6см, а радіус кола,   вписаного в її основу, дорівнює  см. Обчисліть бічну поверхню піраміди.

А
Б
В
Г
36 см2
54 см2
72 см2
інша відповідь

12. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 6см і 8 см. Знайти висоту   піраміди, якщо всі її бічні ребра рівні та дорівнюють 13см.
А
Б
В
Г
12 см
8 см
7 см
20см

          Учням  групи   212.                                                    
      Урок:  Розв’язування вправ та задач.
       Підготовка до підсумкової контрольної роботи. 
        
       Виконати  вправи по темах. 
      


     
                                                                 Підсумкова контрольна робота.
Початковий і середній рівень
1. Розв'яжіть нерівність:  0,6х  ≤  0,36.
А) (- ∞; 0,6);  Б) [0,6; + ∞);  В) (- ∞; 2];     Г) [2; + ∞).
2. Знайдіть значення виразу   log 5 250 – log5 2.
А)  3;     Б) 2;     В) 1;     Г) -3.
3. Коренем якого рівняння є число 16
А) log 8 x = 2;   Б) log 2 x = 8;   В) log 4 x = 2;   Г) log 4 x= 4.
4. Знайдіть похідну функції f(x) = 4х3+ 6х.
А) 12х2;     Б) 12х2 + 6;    В) 2 + 6х;     Г) 4х4 + 6х2.
5. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка 
                    функції f(х) = х– 1 у точці з абсцисою х0 = 3.
А) 8;     Б) 7;     В) 6;     Г) 2.
6. Яка функція не має критичних точок?
                  А)  f (x) = x3;   Б) f (x) = x3 + 1;   В) f (x) = x3 + x;   Г) f (x) = x3 + x2.
7. Точка рухається по закону s(t) = 1 + 2t2 (м). 
                  Знайдіть швидкість руху точки в момент часу t =1с.
А) 2 м/с;     Б) 4 м/с;    В) 3 м/с;     Г) 5 м/с.
8. Який вектор колінеарний вектору (- 4; 18; 6)?
А) (2; 9; - 3);     Б) (2; - 9; - 3);     В) (2; - 9; 3);     Г) (- 2; 9; - 3).
9. Точка С - середина відрізка АВ,  А (2; 4; 6), С(0; 1; 10).
Знайдіть координати точки В.
А) В (1; 2,5; 8);     Б) В (-2; -2; 14);  
В) В (-2; -3; 4);     Г) В (2; 6; 26).
              10. Обчисліть площу бічної поверхні прямої призми, основою якої є                         паралелограм зі сторонами 8см і 22см, а висота призми дорівнює  
             15см.
А) 900 см2;      Б) 450 см2;     В) 600 см2;     Г) 2640 см2.
11. При  якому значенні n вектори  a( 4; 2n - 1; - 1) і 
b( 4; 9 - 3n; - 1) рівні?
А) - 2;     Б) 8;     В) 2;     Г) - 8.
                12. Знайдіть координати вектора МК, якщо М(2; 4; - 3) і К(8; 1; 0).
                 А) (10; 5; - 3);     Б) (- 6; 3; - 3);     В) (6; - 3; 3);     Г) (16; 4; 0).
Достатній рівень
2.1. Знайдіть корінь рівняння:     9х+1 - 9х =24.
2.2.  Знайдіть проміжки зростання функції  f (x)= х3 – 3х2.
2.3Знайдіть корені рівняння: log 2 x + log 2 (x - 3) = 2.
2.4. При якому значенні n вектори а(2; -1; n) і 
b(4; n; -5) перпендикулярні?
2.5.Основа прямої призми - ромб з діагоналями 10см і 24см. 
Менша діагональ призми дорівнює 26 см. Обчисліть площу 
бічної поверхні призми.
Високий рівень
3.1. Розв’яжіть рівняння log 6 (x - 2) + log 6 (x - 1) = 1.
3.2 Дано трикутник АВС. Знайдіть зовнішній кут при вершині С, якщо 
               В(2;-1;-1), А(2;2;-4) і С(3;-1;-2).

3.3. . Основою піраміди є правильний трикутник. Одна з бічних 
                граней піраміди перпендикулярна до площини основи, а дві інші                               нахилені до неї під кутом 600. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її 
               висота дорівнює  12см.

1 коментар: