зно

Готуємось до ЗНО


ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ

  Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.
Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог.
  Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.
  Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.
Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.
  Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінювання.
  Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання.
Результати зовнішнього оцінювання використовуються:
 • для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти;
 • як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;
 • для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.
Результати з певного навчального предмета визначаються за:
 • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
 • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.
Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.
Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.
Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.
Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:
 • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
 • з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів.
Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2020 РОКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
31 жовтня 2019 року № 154


   Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696.
   Загальна кількість завдань роботи – 35.
   На виконання роботи відведено 180 хвилин. Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:
   1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–20). Завдання має основу та п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
   2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21–24).
 Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
   Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
   3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25–32):
   – структуроване завдання (25–27) має основу та дві частини й передбачає розв’язування задачі.
   Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
   – неструктуроване завдання (28–32) має основу та передбачає розв’язування задачі.
   Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
   4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (33–35).
   Завдання має основу та передбачає розв’язування задачі.
  Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЗНО в бланку відповідей Б навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.
   Увага! Результат виконання завдань 1–30, 33, 34 буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які 2020 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
   Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.
  Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи з математики:
   1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
 2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
   3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю:
 – структуроване завдання оцінюють у 0, 1 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;
 – неструктуроване завдання оцінюють у 0 або 2 бали:
2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
   4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю: – 33, 34 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали; – 35 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.
      Увага! Розв’язання завдань у чернетці не перевіряють і до уваги не беруть.
    Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, – 62.


ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ЗНО
Права та обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання визначено 
Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
1. Учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право на:
1) доступ до інформації про:
 • програми зовнішнього оцінювання;
 • форми завдань сертифікаційних робіт;
 • строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;
 • час і місце проведення зовнішнього оцінювання;
 • використання в пунктах зовнішнього оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;
 • порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання;
2) виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього оцінювання, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;
3) проходження зовнішнього оцінювання з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів;
4) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;
5) безпечні умови під час проходження зовнішнього оцінювання;
6) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті зовнішнього оцінювання (у разі потреби);
7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);
8) ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.
2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:
1) ознайомитися Порядком, дотримуватися його вимог;
2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання і документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті), а у разі, якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), – іншим документом, що посвідчує особу;
3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;
4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;
5) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;
6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;
7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;
8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа Українського центру) Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.
3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:
1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);
3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:
 • заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;
 • спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;
 • списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
 • виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;
5) персоналізувати сертифікаційну роботу.
4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, підпунктами 1 – 4 пункту 3, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ

Завдання ЗНО побудовані на основі шкільної програми. 
Тому теоретично учень може успішно пройти тестування, спираючись на шкільні знання. 
"Проте програма ЗНО має певні особливості, що стосуються завдань більш складного рівня. Цей рівень потребує певного тренування. 
Але підготовка до тестування – це не лише вивчення нового матеріалу, а й систематизація, повторення та практичне застосування знань.
Тому варто оцінити якість отриманої інформації. 
Пропуски та особисті недопрацювання учня теж часто утворюють прогалини в засвоєнні програми. 
А самостійна робота дуже вагома в цьому процесі.
Загалом експерти виокремили кілька форматів для підготовки до ЗНО з математики:
- самостійне опрацювання матеріалу;
- інтенсивні заняття у групах;
- навчання за допомогою онлайн-курсів.
На думку фахівців, кожен із цих методів є ефективним та дієвим, найважливіше – працювати у комфортній атмосфері. 
.
Базовою потребою при підготовці до ЗНО, незалежно від обраного формату підготовки, є ознайомлення з видами завдань, критеріями оцінювання та часовими рамками тесту. 
Попередньо також потрібно оцінити свій рівень знань. 
Найкращий спосіб – пройти тести ЗНО попередніх років. 
"Якщо пройти тести основної сесії за останні п'ять років – це буде хорошою підготовкою та непоганим критерієм для визначення рівня.

Як самостійно підготуватися до ЗНО 

  Зважаючи кількість вебінарів та підручників для незалежного оцінювання, самостійно підготуватися до тесту – цілком реально. 
  Крім того, у відкритому доступі можна знайти приклади розв'язання задач та детальний відео-розбір завдань ЗНО. 
  В процесі самостійної підготовки більша складність полягає не у пошуку, а в правильній систематизації інформації. 
Тому перед початком підготовки потрібно чітко сформувати мету.
Наступний крок – побудова структури підготовки. 
Для цього потрібно вивчити програму, співставити свої знання та визначити проблемні моменти, щоб їх ліквідувати".  
Програма з математики досить об'ємна, тому підготовку експерти радять починати заздалегідь, оптимально з осені. 
При цьому потрібно організувати чіткий графік занять, комбінуючи вивчення теорії та практичні заняття . 
"Програма підготовки має максимально охопити шкільну та перетворитися у вижимку найважливішої інформації.
Тільки теорії – замало, потрібно розв'язувати задачі та приклади для кожного розділу та параграфу.
Для кращого розуміння, можна переглянути відео-уроки з розв'язанням"
Щоб краще запам'ятати великий обсяг інформації, варто підібрати комфортний спосіб її опрацювання. 
"Якщо краще працює слухова память – можна надиктувати формули на диктофон та час від часу їх прослуховувати. 
Якщо домінує зорова – переписати потрібні формули від руки та систематично їх переглядати. 
Але найкраще все запам'ятовується при розв'язанні задач"
Крім того, можна самостійно придумувати аналогі з життя, щоб формула стала більш зрозумілою"

5 РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Prometheus 
На цьому ресурсі можна знайти одразу два онлайн-курси для підготовки до ЗНО з математики. 
Курс "Математика. Підготовка до ЗНО" покликаний закріпити знання з базової шкільної програми. 
Тривалість програми – 9 тижнів.
У іншому курсі "Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки" автори акцентують увагу на помилках, яких учні найчастіше допускають при розв’язанні, та порадах, як їх уникнути.
Обидва курси є безкоштовними та доступними для перегляду у будь-який час. 
Be Smart
Ресурс містить два онлайн-курси для підготовки до ЗНО, а також базу минулорічних тестів.
Курс "Підготовка до ЗНО з математики" складається з 12 модулів та підсумкового тестування. 
Загалом програма передбачає більше ста відео-лекцій. 
Інший курс – "ЗНО МАтематика. Курси підготовки" містить близько 200 онлайн-уроків
та складається з 29 тем. 
EdEra
Онлайн-курс "Математика. Просто" складається з шести модулів. 
Програма містить понад 200 тестів. 
А в кінці проходження курсу учень може отримати сертифікат. 
Освіта. UA
На сайті розміщені онлайн-тести з математики, що були під час основних та додаткових сесій ЗНО за всі минулі роки.
Після виконання тестів учням будуть надані правильні відповіді на всі завдання та розраховано результат.
Крім того, фіксується час, який абітурієнт витратив на виконання завдань. 
Math.ua 
Це освітній проект викладача з математики Володимира Шраменко. 
Крім головної платформи, він також запустив YouTube-канал, де публікує відео-матеріали що стосуються різних розділів математики.
Окремо на каналі можна знайти блок лекції для підготовки до ЗНО з математики-2020.
"Математичка"
Освітній проект професійної репетиторки Буцикіної Наталії.
На сайті програму з математики класифіковано за темами та класами.
Крім того, до кожної теми додаються відео-лекції та спеціалізовані тестові завдання. 
"Математичка" також має свій YouTube-канал з відео-лекціями. 
  


5 КРОКІВ ДО УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО


Обирайте правильну стратегію виконання завдань
Зазвичай, завдання виконуються від простих до складніших. 
Справа в тому, що завдання першого та другого блоку в сумі дають більше балів, ніж задачі відкритого типу. 
"Для початку потрібно розв'язувати ті завдання тестової форми, у яких не сумніваєтеся"
Під час тестування часто турбуються про нестачу часу. 
Тому дехто починає першочергово виконувати завдання з останньої частини.
Підступ такої стратегії у тому, що на розв'язання третього блоку можна витратити забагато часу а, допустивши помилку, отримати низький бал. 


Регламентуйте час виконання тесту
Щоб не хвилюватися під час виконання тесту, потрібно систематизувати час на виконання завдань.
Під час підготовки можна кілька разів пройти тестування попередніх років з таймером, та встановити власні часові рамки на кожен тип завдання.
Пропонується  розподілити час на виконання завдань наступним чином:
на задачі, де потрібно вибрати одну відповідь відповідь або на відповідність,  варто виділяти не більше п'яти хвилин;
завдання, де потрібно самостійно знайти конкретне число – десять хвилин; 
на завдання з третього блоку достатньо залишити по 20-30 хвили;.
 ще 10-20 хвилин – на перевірку своїх розв'язань.
Не допускайте типових помилок
Найбільш поширені помилки трапляються через неуважність.
Часто у тестах бувають запитання з "родзинкою", які перевіряють уважність учня.
Саме тому умову завдання варто прочитати кілька разів, перш ніж приступати до обчислень. 
Крім того, часто помиляються при обчисленнях з від'ємними значеннями, коли просто забувають дописати знак "мінус".  
Не лякайтеся останнього завдання
Третя частина завдань оцінюється найбільшою кількістю балів і найчастіше викликає жах у абітурієнтів .
Найважливіше – не злякатися завдання відкритого типу, а спробувати його зрозуміти. 
Задачі в цьому блоці підбираються за аналогією.
Тому виконавши кілька подібних завдань вдома, можна вникнути в систему їхніх обчислень. 
"Зазвичай, такі завдання діляться на кілька кроків виконання.
 Найперше, потрібно зрозуміти умову та визначити алгоритм дій, наприклад, розбити задачу на три етапи. 
Другий крок – пропрацювати кожен з цих коротких етапів. 
І третє, найважливіше – зібрати відповіді з кожного етапу та систематизувати їх між собою"
Крім того, для правильного виконання завдання відкритого типу важливо не лише прописати розв'язання, а й пояснити свої дії.
"За пояснення можна отримати додаткові бали. 
А написаний результат без жодних доведень не буде оцінений максимально.
Кожен із пунктів завдання має свої критерії оцінювання. 
Якщо не можете повноцінно вирішити завдання, варто прописати кілька перших пунктів.
Вони мають бути досить зрозумілими, і також можуть принести невелику кількість балів"
Перевіряйте відповіді
Перевірка відповідей – важлива складова успішного виконання тесту. 
Перевіряти математичні вирази можна різноманітними способами, які засвоюються при підготовці до конкретних тем.
При цьому є загальні правила, які можна застосувати до виразів різних типів.

Перевірка відповідей – важлива складова успішного виконання тесту
"Якщо я сумніваюся, чи правильно я спростив цей вираз, то завжди перевіряю рівняння на якихось числах.
Наприклад, підставляю у рівняння нуль або одиницю.
Іноді такою простою перевіркою можна взагалі уникнути спрощення рівняння. 
Не рекомендую пропускати розв'язання, але для перевірки такий спосіб підходить.
У завданнях, де присутній символьний вираз, теж варто залучати дії з числами.
А в задачі на відсотки, краще уявити суму грошей, та що з нею буде відбуватися, коли будемо проводити арифметичні операції"
Математика – це наука, яку ми використовуємо в повсякденному житті, тож на тестуванні не варто про це забувати.
"Коли ви отримуєте якісь відповідві, потрібно завжди перевіряти їх на адекватність. 
Наприклад, якщо в завданні потрібно знайти відстань від Києва до Ужгорода, то вона не може дорівнювати мільйону кілометрів"

Немає коментарів:

Дописати коментар