Дистанційне навчання 1 курс


Шановні учні ВПУ№4 м.Хмельницького!

У  ВПУ №4 м.Хмельницького з 12 березня по 11 травня 2020 року для здобувачів освіти запроваджено  карантин.
В зв'язку з оголошенням карантину, ми переходимо на дистанційне навчання. Для подальшого вивчення математики після того як відкрили сторінку «Дистанційне навчання і курс», знайти свою групу, опрацювати матеріал, законспектувати і виконати завдання.

Виконані завдання та запитання надсилайте на електронну адресу:  loravojtuk@gmail.com   


Учням групи 113 і групи 114.

           Записати в робочий зошит тему                                        "Тригонометричні формули додавання та їх наслідки".                Законспектувати формули . 

           Формули додавання                                                                      

Картинки по запросу "тригонометрія формули додавання та їх наслідки"

 


        Формули подвійного аргументу

Тригонометричні тотожності і перетворення


 Переглянути відео за посилaнням

https://www.youtube.com/watch?v=_cOaTSIiO9k

Домашнє завдання  Виконайте вправи
1. Знайти знаачення виразу    

    

Учням  групи 113


Контрольна робота.
ТЕМА : "Перпендикулярність прямих та площин".

І рівень
1.Прямі a і b перпендикулярні до площини. Яке взаємне розміщення цих прямих?
А
Б
В
перетинаються
мимобіжні
паралельні

2. Точка А належить площині α. Які з наведених тверджень є правильними?
I. Через точку А можна провести пряму, перпендикулярну до площини  α.
II. Через точку А можна провести площину, перпендикулярну до площини  α.
III. Через точку А можна провести площину, паралельну до площини  α.

А
Б
В
Г
Д
лише  I
лише II
лише I і II
лише II і III
I, II  іIII

3. Точка А лежить поза площиною α. Скільки можна провести через точку А площин, які перпендикулярні до площини α?
А
Б
В
Г
Д
одну
дві
три
безліч
жодної

4. Пряма KO перпендикулярна до площини  ромба ABCD, зображеного на рисунку. Укажіть кут між прямою BK і площиною ромба.
А
Б
В
Г
Д
         OBK
CBK
BOK
BKO
ABK
ІІ рівень
1. Точка B віддалена від площини β на 12см. Їз цієї точки проведено до площини β похилу BC.  Знайдіть довжину похилої, якщо довжина її проекції на площину β дорівнює 5см.
А
Б
В
Г
Д
11 см
12 см
13 см
15 см
14    м

2 Відрізок АМ проведено перпендикулярно до площини прямокутника АВСD. Який відрізок має більшу довжину?

А
Б
В
Г
Д
MA
MD
MB
MC
AD

3.Із центра кола проведено перпендикуляр до її площини. Знайти діаметр кола, якщо довжина перпендикуляра 4 см, а відстань від його кінця до точок кола 5 см.
А
Б
В
Г
Д
6 см
            3 см
см
2  см
8        см

4Відстань від точки до площини дорівнює16 см. Знайти довжину похилої, якщо вона утворює з площиною кут 30о.
А
Б
В
Г
Д
25 см
30 см
32 см
35 см
55 см
ІІІ рівень
1.   Точка М знаходиться на відстані 4 см від вершин рівностороннього трикутника зі стороною 6 см. Знайти відтань від точки М до площини трикутника.

2.  Із точок А і В, які належать двом перпендикулярним площинам, проведено перпендикуляри АС та ВD на пряму перетину площин. Знайти довжину відрізка АВ, якщо        АС = 3 см, ВD = 4 см, СD = 12 см

3. З точки, яка віддалена від площини на 2 см, проведено дві похилі, які утворюють з площиною кути 45о і 30о,  а між собою прямий кут. Знайдіть відстань між основами похилих.

Учням  групи 113 і 114

Переглянути відео за посиланням

Самостійна робота


Учням групи 113 і групи 114.

       Записати в робочий зошит тему                                                                        "Найпростіші тригонометричні  рівняння".        Переглянути відео за посиланням


Картинки по запросу "найпростіші тригонометричні рівняння формули"

Записати формули  в робочий зошит.

   Д/з

Установіть відповідність між рівняннями 1-3 та їхніми  розв’язками  
 А-Г

Картинки по запросу "найпростіші тригонометричні рівняння самостійна робота"

Учням  групи 113 і 114

Записати в робочий зошит тему                                                           "Тригонометричні  рівняння.  Розв'язування вправ". 

Переглянути відео за посиланням


Деякі способи розв’язування
тригонометричних рівнянь
1.    Рівняння, що зводяться до квадратних:   
Розв'яжіть рівняння:    6cos2x + 5sinx – 7 = 0.

Розв'язання
6cos2x + 5sinx – 7 = 0.
cos2x  легко виразити через sin2за допомогою основної тригонометричної тотожності  cos2x + sin2x =1 => cos2x = 1 - sin2x;
Отже,
          6(1 - sin2x) + 5sinx – 7 = 0;
                     6 - 6 sin2x+ 5sinx – 7 = 0;
        6 sin2x - 5sinx + 1 = 0;
        
Нехай ,   sinx = y; отримаємо рівняння        .         
        6y - 5y + 1 =0;
        D = b2 – 4ac = (-5)2 - 4·6·1 = 25 -24 = 1;
         y= ½ ;         y = 1/3;

     1)  sinx = 1/2;    x = (-1)π/6 + πk,  k 
Є Z.
     2)  sinx = 1/3;    x = (-1)arcsin1/3 + π,  k 
Є Z.  
      
     
Відповідь  x = (-1)π/6 + πk, k Є Z;        x = (-1)arcsin1/3 + π, k Є Z.

      2. Спосіб розкладання на множники:
           Розв'яжіть рівняння
 
Розв'язання
         1- cos8x = sin4x;
1- cos(2·4x) = sin4x; 
1 - (1 – 2sin24x) = sin4x; 
1 – 1 + 2sin24x = sin4x; 
         2sin4x = sin4x; 
         2sin4x - sin4x = 0;
         sin4x · (2sin4x - 1) = 0;
        
         sin4x = 0                  або      2sin4x – 1 = 0
         4x = πn, n Є Z                     2sin4x = 1
          x = (πn)/4, n Є Z                 sin4x = 1/2
                                                      4x = (-1)k π/6 + πk, Є Z
                                                      x = (-1)k π/24 + (πk)/4, Є Z

    Відповідь:  x = (πn)/4, n Є Z;    x = (-1)k π/24 + (πk)/4, Є Z.  
Виконання вправ (сам.роб)
Розв'яжіть рівняння:
1.   2sin3x – 1 = 0;
2.   2cosx – sin2xcosx = 0;
3.   sinxcos2x = 3sinx;
4.   4cos2x + 4sinx – 1 = 0;
5.   2cos2x + cosx – 1 = 0.

Учням  групи 113 і 114


Тема уроку : Розв'язування найпростіших тригонометричних           не­рівностей.

Мета уроку: Формування умінь розв'язувати найпростіші тригонометричні нерівності: sin t > a, sin t < a, cos t > a, cos t < a, tg t > a, tg t < a, ctg t > a,ctg t
 
I.  Сприймання і усвідомлення розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей.
Нерівність називається тригонометричною, якщо вона містить змінну тільки під знаком тригонометричної функції.  Наприклад, sin 3x > 1,  cos x + tg x < 1 — тригонометричні нерівності. Розв'язати тригонометричну нерівність означає знайти множину значень змінної, при яких нерівність виконується.
Розв'язування тригонометричних нерівностей зводиться до розв'язування нерівностей:
sin x > a,     sin x < a,    
cos x > a,    cos x < a,    
tg x > a,     tg x < a,  
сtg x > a,   сtg x < a,  
які називаються найпростішими.
  


ІІ Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=Jb92Ds1Tg90

https://www.youtube.com/watch?v=F-Qfqv_o5yU

Д/з Опрацювати конспект та виконати завдання в зошиті.
Домашня самостійна робота
Розв'язати нерівність


1. cos x > 1/2
2. sin x >  -1/2
3. tg x < 1
4. ctg x  > -1
5.cos 2x < 1
6. sin(x + π)  < 1
7. tg 3x   -1 

 

Учням  групи 113 і групи 114 

Тематична контрольна робота по темі :

"Тригонометричні тотожності,. тригонометричні рівняння і нерівності".Учням  групи 113 і групи 114 

                                 Підсумкова контрольна робота
з математики
за  2019-2020 навчальний рік
                      Початковий і середній рівень

1. Яку з наведених властивостей має функція   у = 3 - х2?  
                  А)  cпадає на множині R;     Б) парна;  
                  В)  зростає на множині R;   Г) непарна.                                                                       2.Подайте у вигляді степеня вираз (а2/3)12.
     А) а6;    Б) а21;   В) а8;   Г) а16.
3. Діагоналі трапеції паралельні площині α. 
   Як  розташовані    площина  α  і площина трапеції?
    А) паралельні;    Б) перетинаються;   
    В)  перпендикулярні;   Г) визначити неможливо.

4. Ціну товару знизили на 20% і він став коштувати 124 грн.  
    Якою була  початкова ціна товару?
    А) 155 грн;     Б) 180 грн;     В) 540 грн;     Г) 620 грн.

5. Визначити знак виразу: sin 1570 cos 2190.
    А) sin 1570 cos 2190 > 0;     Б) sin 1570 cos 2190 <0;     
    В) sin 1570 cos 2190 = 0;     Г) визначити неможливо

6. Спростити вираз tgα · cosα.
     А) sin α;     Б) cos α;     В) 1/cos α;     Г) 1. 

7.  Вибрати вірне твердження.
    А) Через пряму і точку можна провести площину, і тільки одну.
    Б) Ортогональною проекцією трапеції на площину може бути 
      прямокутник.
    В) Кут між мимобіжними прямими це кут між прямими, які 
     перетинаються і паралельні даним мимобіжним прямим.
Г) Через точку поза площиною можна провести безліч 
     площин паралельних даній площині.

8. Спростити вираз sin 4α cos α - cos 4α sin α. 
     А) sin 3α;     Б)  cos 4α;     В) sin 5α;  Г) cos 5α.

9. Розв’язати рівняння:  х4 = 81.
    А)  3;     Б)  -3;     В) -3; 3;  Г) -9; 9.

10. Графік якої функції зображено на малюнку?    

                                             
        А) y = - x/6;   Б) y = -6x;   
        В) y = -6/x;    Г)   y = 6x.

11. Розв’язати рівняння : sin x=3.
      А)  arcsin3 + πn, n є Z;    Б)  (-1)n3+πnє Z ;    
      В) (-1)arcsin3+3πnn  є Z;   Г) інша відповідь.
12. Точка M рівновіддалена від усіх вершин прямокутного 
      трикутника, MO — перпендикуляр до площини цього 
      трикутника. Де розташована точка O?
      А) Точка О збігається з вершиною прямого кута.
      Б) Точка О – центр вписаного кола.
      В) Точка О належить одному з катетів.
      Г Точка О --  середина гіпотенузи.
Достатній рівень

2.1 Розв’язати рівняння :  (x 8)1/2  х – 4.     
2.2  Спростити вираз :     (1+ tgα)2 +(1 - tgα)2 .
2.3  Площина α перетинає сторону AB трикутника ABC у точці M, 
      сторону AC — у точці P і паралельна стороні BC. Знайдіть 
      довжину сторони BC, якщо AM = 6 см, BM = 9 см, MP = 4 см.
2.4 . Із точки до площини проведено дві похилі, що дорівнюють 
        23 см і 33 см. Знайти довжину перпендикуляра до площини, 
       якщо проекції похилих відносяться як 2:3.

Високий рівень

3.1 Розвязати рівняння:    cos x- cos 2x =0 .
3.2 З точки А до площини α проведено дві рівні похилі по 4 см
     кожна. Кут між похилими дорівнює 600, а кут між їхніми 
     проекціями – прямий. Знайдіть відстань від точки А до площини α.

Учням групи 115   

  Записати в робочий зошит тему                                                           "Найпростіші тригонометричні  рівняння". 

   Переглянути відео за посиланням
Картинки по запросу "найпростіші тригонометричні рівняння формули"Записати формули  в робочий зошит.

Переглянути відео за посиланням

Д/з   1. Розв’яжіть рівняння  
    1. sinx=32;
    2. cosx=12;
    3. tgx=33;
    4. ctgx=1..
2. Установіть відповідність між рівняннями 1-3 та їхніми  розв’язками  А-Г
Картинки по запросу "найпростіші тригонометричні рівняння самостійна робота"


Учням  групи 115

Записати в робочий зошит тему                                                           "Тригонометричні  рівняння.  Розв'язування вправ". 

Переглянути відео за посиланням


Деякі способи розв’язування
тригонометричних рівнянь
1.    Рівняння, що зводяться до квадратних:   
Розв'яжіть рівняння:    6cos2x + 5sinx – 7 = 0.

Розв'язання
6cos2x + 5sinx – 7 = 0.
cos2x  легко виразити через sin2за допомогою основної тригонометричної тотожності  cos2x + sin2x =1 => cos2x = 1 - sin2x;
Отже,
          6(1 - sin2x) + 5sinx – 7 = 0;
                     6 - 6 sin2x+ 5sinx – 7 = 0;
        6 sin2x - 5sinx + 1 = 0;
        
Нехай ,   sinx = y; отримаємо рівняння         .         
        6y - 5y + 1 =0;
        D = b2 – 4ac = (-5)2 - 4·6·1 = 25 -24 = 1;
         y= ½ ;         y = 1/3;

     1)  sinx = 1/2;    x = (-1)π/6 + πk,  k 
Є Z.
     2)  sinx = 1/3;    x = (-1)arcsin1/3 + π,  k 
Є Z.  
      
     
Відповідь  x = (-1)π/6 + πk, k Є Z;        x = (-1)arcsin1/3 + π, k Є Z.

      2. Спосіб розкладання на множники:
           Розв'яжіть рівняння
 
Розв'язання
         1- cos8x = sin4x;
1- cos(2·4x) = sin4x; 
1 - (1 – 2sin24x) = sin4x; 
1 – 1 + 2sin24x = sin4x; 
         2sin4x = sin4x; 
         2sin4x - sin4x = 0;
         sin4x · (2sin4x - 1) = 0;
        
         sin4x = 0                  або      2sin4x – 1 = 0
         4x = πn, n Є Z                     2sin4x = 1
          x = (πn)/4, n Є Z                 sin4x = 1/2
                                                      4x = (-1)k π/6 + πk, Є Z
                                                      x = (-1)k π/24 + (πk)/4, Є Z

    Відповідь:  x = (πn)/4, n Є Z;    x = (-1)k π/24 + (πk)/4, Є Z.  
Виконання вправ
Розв'яжіть рівняння:
1.   2sin3x – 1 = 0;
2.   2cosx – sin2xcosx = 0;
3.   sinxcos2x = 3sinx;
4.   4cos2x + 4sinx – 1 = 0;
5.   2cos2x + cosx – 1 = 0.

   Учням групи 115


Тема уроку : Розв'язування найпростіших тригонометричних           не­рівностей.

Мета уроку: Формування умінь розв'язувати найпростіші тригонометричні нерівності: sin t > a, sin t < a, cos t > a, cos t < a, tg t > a, tg t < a, ctg t > a,ctg t
 
I.  Сприймання і усвідомлення розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей.
Нерівність називається тригонометричною, якщо вона містить змінну тільки під знаком тригонометричної функції.  Наприклад, sin 3x > 1,  cos x + tg x < 1 — тригонометричні нерівності. Розв'язати тригонометричну нерівність означає знайти множину значень змінної, при яких нерівність виконується.
Розв'язування тригонометричних нерівностей зводиться до розв'язування нерівностей:
sin x > a,     sin x < a,    
cos x > a,    cos x < a,    
tg x > a,     tg x < a,  
сtg x > a,   сtg x < a,  
які називаються найпростішими.
  


ІІ Переглянути відео за посиланням

Д/з Опрацювати конспект та виконати завдання в зошиті.
Домашня самостійна робота
Розв'язати нерівність

1. cos x > 1/2
2. sin x >  -1/2
3. tg x < 1
4. ctg x  > -1
5.cos 2x < 1
6. sin(x + π)  < 1
7. tg 3x   -1 

 Учням групи 115
                                 Підсумкова контрольна робота
з математики
за  2019-2020 навчальний рік

            Початковий і середній рівень

1. Яку з наведених властивостей має функція   у = 3 - х2?  
                  А)  cпадає на множині R;     Б) парна;  
                  В)  зростає на множині R;   Г) непарна.                                                                       2.Подайте у вигляді степеня вираз (а2/3)12.
     А) а6;    Б) а21;   В) а8;   Г) а16.
3. Діагоналі трапеції паралельні площині α. 
   Як  розташовані    площина  α  і площина трапеції?
    А) паралельні;    Б) перетинаються;   
    В)  перпендикулярні;   Г) визначити неможливо.

4. Ціну товару знизили на 20% і він став коштувати 124 грн.  
    Якою була  початкова ціна товару?
    А) 155 грн;     Б) 180 грн;     В) 540 грн;     Г) 620 грн.

5. Визначити знак виразу: sin 1570 cos 2190.
    А) sin 1570 cos 2190 > 0;     Б) sin 1570 cos 2190 <0;     
    В) sin 1570 cos 2190 = 0;     Г) визначити неможливо

6. Спростити вираз tgα · cosα.
     А) sin α;     Б) cos α;     В) 1/cos α;     Г) 1. 

7.  Вибрати вірне твердження.
    А) Через пряму і точку можна провести площину, і тільки одну.
    Б) Ортогональною проекцією трапеції на площину може бути 
      прямокутник.
    В) Кут між мимобіжними прямими це кут між прямими, які 
     перетинаються і паралельні даним мимобіжним прямим.
Г) Через точку поза площиною можна провести безліч 
     площин паралельних даній площині.

8. Спростити вираз sin 4α cos α - cos 4α sin α. 
     А) sin 3α;     Б)  cos 4α;     В) sin 5α;  Г) cos 5α.

9. Розв’язати рівняння:  х4 = 81.
    А)  3;     Б)  -3;     В) -3; 3;  Г) -9; 9.

10. Графік якої функції зображено на малюнку?    

                                             
        А) y = - x/6;   Б) y = -6x;   
        В) y = -6/x;    Г)   y = 6x.

11. Розв’язати рівняння : sin x=3.
      А)  arcsin3 + πn, n є Z;    Б)  (-1)n3+πnє Z ;    
      В) (-1)arcsin3+3πnn  є Z;   Г) інша відповідь.
12. Точка M рівновіддалена від усіх вершин прямокутного 
      трикутника, MO — перпендикуляр до площини цього 
      трикутника. Де розташована точка O?
      А) Точка О збігається з вершиною прямого кута.
      Б) Точка О – центр вписаного кола.
      В) Точка О належить одному з катетів.
      Г Точка О --  середина гіпотенузи.

Достатній рівень

2.1 Розв’язати рівняння :  (x 8)1/2  х – 4.     
2.2  Спростити вираз :     (1+ tgα)2 +(1 - tgα)2 .
2.3  Площина α перетинає сторону AB трикутника ABC у точці M, 
      сторону AC — у точці P і паралельна стороні BC. Знайдіть 
      довжину сторони BC, якщо AM = 6 см, BM = 9 см, MP = 4 см.
2.4 . Із точки до площини проведено дві похилі, що дорівнюють 
        23 см і 33 см. Знайти довжину перпендикуляра до площини, 
       якщо проекції похилих відносяться як 2:3.


Високий рівень

3.1 Розвязати рівняння:    cos x- cos 2x =0 .
3.2 З точки А до площини α проведено дві рівні похилі по 4 см
     кожна. Кут між похилими дорівнює 600, а кут між їхніми 
     проекціями – прямий. Знайдіть відстань від точки А до площини α.


.

      
Немає коментарів:

Дописати коментар