Нормативні документи

1. Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2019/2020 навчальному році

2Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-organizatsiyi-inklyuzyvnogo-navchannya-v-zakladah-osvity-u-2019-2020-n-r/

3. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти
https://www.schoollife.org.ua/deyaki-pytannya-reaguvannya-na-vypadky-bulingu-tskuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vyhovnogo-vplyvu-v-zakladah-osvity/


4.  Програма з математики ЗНО  
http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/nakaz-1513_04.12.pdf


5. Про національно-патріотичне виховання
https://drive.google.com/open?id=17PmiHMquzqe1kW-lK4kN2uBJJhuqDtVO


6. Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих  навичок у 2019/2020 н. р.
https://drive.google.com/open?id=1Az6F_ypPJ_xEB06299ZBlG2YMYowifg-

7.  Положення про сертифікацію педагогічних працівників
https://www.schoollife.org.ua/polozhennya-pro-sertyfikatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv/

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Математика
Усні відповіді учнів оцінюються за такими вимогами:
Рівень навчальних досягнень учня (учениці)
Бали
Характеристика
навчальних досягнень учня (учениці)

1
Учень (учениця) розрізняє математичні об’єкти, подані в готовому    вигляді (поняття, дії, правила, окремі геометричні форми в довкіллі); виконує найпростіші математичні операції за допомоги вчителя
І рівень – початковий
2
Учень (учениця) розрізняє окремі об’єкти вивчення (математичні поняття за їх ознаками, формули); виконує найпростіші математичні операції на рівні копіювання зразка виконання

3
Учень (учениця) розрізняє об’єкти вивчення (математичні операції, моделі задач); виконує елементарні математичні операції після детального кількаразового їх пояснення вчителем

4
Учень (учениця) частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, наводить приклади за аналогією або за підказкою вчителя; розуміє математичну термінологію; розв'язує однотипні математичні операції за наданим зразком
ІІ рівень – середній
5
Учень (учениця) відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги вчителя (називає суттєві ознаки математичних об’єктів); частково використовує математичну термінологію; виконує математичні операції, але не вміє пояснити свої дії

6
Учень (учениця) відтворює навчальну інформацію у засвоєній послідовності (за допомоги вчителя формулює правила, закони й залежності, ілюструє їх прикладами); частково коментує способи виконання математичних операцій

7
Учень (учениця) називає суттєві ознаки математичних понять; формулює прості висновки; застосовує знання й уміння під час виконання математичних завдань за знайомим алгоритмом; частково пояснює свої дії
ІІІ рівень – достатній
8
Учень (учениця) розкриває сутність математичних понять, наводить окремі приклади на підтвердження їх розуміння; самостійно виконує математичні операції; детально пояснює свої дії; виправляє помилки, на які вказує вчитель

9
Учень (учениця) усвідомлено відтворює навчальний зміст (встановлює залежності, ілюструє відповіді прикладами з реального життя); виконує завдання, які потребують значної самостійності; знаходить і виправляє власні помилки; застосовує елементи пошукової діяльності

10
Учень (учениця) вільно володіє програмовим матеріалом, встановлює міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання іншого шляху виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання математичних операцій; володіє навичками самоконтролю
ІV рівень – високий
11
Учень (учениця) демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми виконання математичних завдань; об’єктивно оцінює свою роботу

12
Учень (учениця) виявляє системність знань і способів математичної діяльності, використовує набутий досвід у змінених навчальних умовах і життєвих ситуаціях; демонструє нестандартний підхід до розв'язування навчальних і практично зорієнтованих задач
Письмові роботи оцінюються за такими вимогами:
Рівень навчальних досягнень учня (учениці)
Бали
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
І рівень –
1
Робота виконувалась, але допущено 9 і більше грубих помилок
  початко­
2
Правильно виконано мен
ше 1/3 роботи або в роботі допущено 8 грубих помилок
вий
3
Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 7 грубих помилок

4
Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 6 грубих помилок
ІІ рівень – середній
5
Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок

6
Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки
ІІІ рівень – достатній
7
Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки
ІІІ рівень – достатній
8
Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки

9
Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку

10
Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку
ІV рівень – високий
11
Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого

12
Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого


Немає коментарів:

Дописати коментар